ที่ อาคารศรีสรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี  รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำอาศิรวาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาและพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ  โดยในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน บริการตรวจสุขภาพฟรี การออกบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอีกด้วย