ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง   อำเภอเมือง     จังหวัดชลบุรี        นางสุภาพร   เทียนไชย    นายกเหล่าชาดจังหวัดชลบุรี   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน   เทศบาลตำบลหนองไม้แดง   โดยมีนางตวงทิพย์    ภาวสุทธิ์ชัยกิจ   นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง  กล่าวรายงานว่า  การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีภารกิจในการจัดกิจกรรมงานบริการสังคมและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี      จัดกิจกรรมในการฝึกอาชีพ แก้ไข  ฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ   เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและพัฒนานิสัยที่ดีของผู้ถูกคุมประพฤติ       เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิด  สร้างการยอมรับในสังคม     เป็นศูนย์กลางการประสานงานคุมประพฤติ   โดยเป็นการบูรณาร่วมกันระหว่างสำนักงานคุมประพฤติ   เทศบาลตำบลหนองไม้แดงและเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียง   คณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองชลบุรีและชุมชน     ตามนโยบาย    “  มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ   กระจายความยุติธรรมสู่ชุมชน