ที่ ห้องประชุมชั้น 4   ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป    อำเภอศรีราชา        รศ.นพศร   นครพนม   ศิลปินสีน้ำ  ได้เป็นวิทยากรในการอบรมทักษะการวาดภาพสีน้ำด้วยสีไม้ระบายน้ำและสีชอล์คน้ำมันระบายน้ำ      เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพสีน้ำ  โดยใช้อุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆ     และแนะนำเทคนิคพื้นฐานทางด้านศิลปะแก่กลุ่มครูอาจารย์ผู้สอนศิลปะ  จากโรงเรียนต่างๆในอำเภอศรีราชาและประชาชนที่สนใจงานศิลปะ ฟรีไม่คิดค่าจัดการอบรมแต่อย่างใด      โดยในการสอนหลักสูตรดังกล่าว มีการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษารูปแบบธรรมชาติ  ทิวทัศน์และหุ่นนิ่ง    เรียนรู้ปฏิบัติ เรื่องการสเก็ตซ์ด้วยดินสอสี    การวาดเส้นอย่างง่ายด้วยดินสอสีระบายน้ำ    และการวาดภาพด้วยสีชอล์คน้ำมันระบายน้ำ     อีกทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวคิดก้นศิลปะร่วมกันอีกด้วย     โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย