เมื่อเวลา09.30น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีทะนงศักด์ พวงน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานในพิธีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานขับรถรับส่งสินค้าของบริษัทดาวตะวันออก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารายใหญ่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาซึ่งมีนายประสิทธิ์  รุ่งเรือง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งมีพนักงานขับรถสินค้าจำนวน 200 คน  ในการอบรมในครั้งนี้กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานขับรถรับส่งสินค้าขับขี่รถด้วย ความระมัดระวังตลอดเวลาและถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้เจ้าของสินค้าได้มีความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรับส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ทำให้สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถรับส่งสินค้านั้น ในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายรวมถึงทรัพย์สินที่ขนส่ง จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ขับรถรับส่งสินค้า เรื่องการขับขี่ การบริการ การขับรถให้ถูกกฎจราจรและระเบียบกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกคืออาจารย์วิโรจน์  ศิริไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานขับรถขนส่งสินค้าได้รับฟังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการขับรถรับส่งสินค้าเพื่อให้มีความปลอดภัยในการเดินทางสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าที่ว่าจ้างขนส่งสินค้า

-ชำนาญ ใจเอื้อ-