วันที่ 19 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก ครั้งที่ 4  ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มุมมองการคลัง การอุตสาหกรรม ” โดยนายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตจาดสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานวิจัยหลายๆผลงานได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กร ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่านี้ทางวิทยาลัย จึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

การจัดเวทีสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ  บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความสนใจด้านโรงงานอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเข้ารับฟัง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในเวลาอันใกล้นี้ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านแรงงานที่มีฝีมือ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลกได้อย่างเข็มแข็งต่อไป