ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  อาจารย์ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน  เสวนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสมดุลมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยความเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรรมและชนบท ไกลตัวของสังคมเมือง ทำให้การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นที่แพร่หลาย  อันที่จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้ในทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดับองค์กร บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน โดยการสร้างความสมดุลให้แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดผลกำไรที่ยั่งยืน และมีความสุขร่วมกันทั้งในธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งมันสร้างความเข้มแข็งของภูมิคุ้มกันในการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจดุลยภาพ และยั่งยืน ซึ่งในวันนี้มีนิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตัวแทนองค์กร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวนมาก