ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา  หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “”ทิศทางและนโยบายแรงงานไทย ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดขึ้น โดยการนำของ   ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อให้นิสิต บุคลากร ผู้บริหารและผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆในภาคตะวันออก  รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายการพัฒนาแรงงานไทย หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนแบบ  100%เต็ม เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมในการแข่งขัน  

     หม่อมหลวง ปุณฑริก กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมของไทยนั้น รัฐบาลค่อนข้างมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้การทำงานร่วมกันของ  3 กระทรวงหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ที่จะร่วมมือกับ 13 ผู้นำภาคอุตสาหกรรมใหม่ในการออกแบบการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเน้นเด็กในระดับอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

โดยรัฐบาลมีนโยบาย ในการเตรียมแรงงานของเราเพื่อเข้าสู่ เออีซี ก็คือการเตรียมความสามารถทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ ไอที และภาษา ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม องค์กรประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน ในการผลิตแรงงานฝีมือหน้าใหม่ให้สามารถตอบโจทย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน ส่วนคนที่ทำงานแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานสากล  ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ ซึ่งจะต้องนำมาใช้งานในอนาคต

 ทั้งนี้ในการจัดปาฐกถาพิเศษ และบรรยายพิเศษดังกล่าว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว กฎ กติกาบางอย่างที่ต้องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติไม่ได้ ” โดย นายธวัช เลขสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย