นางสาวอัญชลี   กัลมาพิจิตร    สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา  ได้นำสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา     นำถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทั้งในเรื่องของความยากจนและสุขภาพ   โดยที่แรกได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่  180 / 9 หมู่  4  ตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา  ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญมา   แซ่เตียว   และบ้านที่สองเป็นบ้านเลขที่  503  หมู่ 4  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  ซึ่งก็ได้มอบถุงยังชีพและเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น    ส่วนหลังที่สามเป็นบ้านเลขที่ 400  หมู่ 4  ตำบลหนองขาม   อำเภอศรีราชา  ซึ่งเป็นบ้านของนางผึ่ง  สุขดี    เป็นผู้มีปัญหาทางสายตา อยู่บ้านเพียงคนเดียว   ไม่มีญาติพี่น้องมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลหนองขามเข้ามาคอยดูแล     เบื้องต้นก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและเงินสดจำนวนหนึ่ง     และจะมีการระดมของใช้อาทิ ตู้ เตียง  ผ้าปูที่นอนหมอนมุ้ง   และนำคนในพื้นที่มาช่วยกันทำความสะอาดบ้าน   ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                  สถิตย์พงษ์    สุระสา   /  อ.ศรีราชา