ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.ภ.จว.ชลบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักธุรกิจในจังหวัดชลบุรี ต่อภัยคุกคามรูปแบบแปลกๆ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และ พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ เพิ่มพูน ผกก.สภ.แสนสุข  เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สนใจได้ทราบถึงภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังบรรยายได้ทราบถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขต่อภัยคุกคามรูปแบบแปลกๆ เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีการเจริญเติบโต และขยายตัวของชุมชนมากขึ้นจนทำให้มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
             ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของอาชญากรรม และต้องปรับแผนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบ และมีความสุข ไม่ต้องหวาดกลัวภัยต่างๆ โดยวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับสาธารณประโยชน์ ชุมชน และสร้างเครือข่ายให้แก่ทุกองค์กร