วันที่ มิถุนายน 2559  ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง แนวทางการแก้วิกฤตมหาวิทยาลัยไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ข้าราชการทหาร ตำรวจ นิสิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก

             วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการสาธารณะ มาตั้งแต่ปี 2554ปัจจุบัน  และมีการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว โดยได้กำหนดให้มีการสัมมนา หรือเสวนาขึ้น ครั้ง เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง และได้รับความรู้ครบทุกแง่มุม
              โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาการจัดการสาธารณะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคมสืบไป