เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรให้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดย คุณประเสริฐ เริ่มวานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร  ขึ้นรับประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และคุณเทอดชาติ ผดุงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ รับประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

         โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)  เป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรของ อบก และสามารใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลไกการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภาครัฐได้ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเรียบร้อยแล้ว

          โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme: LESS) เป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อความสะดวกในการต่อยอดพัฒนาโครงการ และส่งเสริมแนวคิดด้านการให้การสนับสนุน (Support) ผ่านการดำเนินกิจกรรม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปรับลดอัตราไหลของสารเอมีนที่หน่วย ADIP,โครงการใช้โปรแกรม Real Time Optimizer  2. กิจกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน: โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  3. กิจกรรมการจัดการขยะและของเสียโครงการจัดการน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เกาะหมากน้อย จ.พังงา