นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

 

        โดยยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นหนึ่งใน 49 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานประกอบการ จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปเป็นหลอด LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน และช่วยลดค่าไฟฟ้าขององค์กร  รวมถึงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล  ซึ่งทั้งสองโครงการสามารถลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 5,849.12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 7.39%  จากจำนวนกิจกรรมที่ร่วมโครงการทั่วประเทศในปีนี้  258กิจกรรม รวมเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดได้ ทั้งสิ้น 79,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า