วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นประธานเปิดโครงการ การส่งเสริมความรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

          สำนักงานสีเขียว(Green Office) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง หลักการสำคัญของสำนักงานสีเขียวก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่ม กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ดังนั้นกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสำนักงานของกองกลาง และจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง เพื่อขยายผลการพัฒนาไปสู่หน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี   เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการสำนักงานสีเขียว โดยจะนำความรู้ไปพัฒนาสำนักงานอธิการดีให้เป็นสำนักงานสีเขียวเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต  รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้