ที่ ห้องประชุม สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ”    โดยมี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว  เกิดจากการที่วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมกับคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการวิจัยค้นพบรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
       
 รูปแบบวิจัยเน้นการพัฒนาเนื้อหาแบบบูรณาการ เกี่ยวกับความรู้ที่ใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และนับว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่จะต้องรวมตัวเป็นครอบครัวเดียวกัน  สร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีกรอบการทำงานร่วมกันใน เสาหลักคือ การเมืองและความมั่นและความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก
       
      ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยใน 10 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดตาก ,สงขลา,มุกดาหาร ,สระแก้ว,ตราด,เชียงรายกาญจนบุรี,หนองคาย,นครพนม และนราธิวาส ที่มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซีย เพื่อสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาชายแดน

       ทั้งนี้หลังจากจบการปาฐกถาพิเศษแล้ว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ยังจัดการเสวนาเรื่อง แรงงานไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ”โดยนายจิรวัฒน จุลศิริวัฒนวงศ์ อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และอดีตแรงงานจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานจากองค์กรต่างๆ อีกด้วย