ที่ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมีผศ. ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยฯ  ให้การต้อนรับ

                      นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเสวนาขึ้น  โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การเสวนา การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และชุมชน 

                     ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา  “สัมมนาภูมิเศรษฐกิจและสังคมตามแนวพระราชดำริ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลทั้ง ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ปวงชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป