วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ที่สะพานปลาบ้านอ่าวอุดม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน  โดยมีนายธิติพันธ์  วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ  สำหรับโครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน วางบ้านปลาไปแล้ว 810 หลัง  แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 650 หลัง และได้ขยายเครือข่ายต่อมายังพื้นที่กลุ่มประมงในจังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบันจำนวน 160 หลัง โดยในปีนี้ เอสซีจี  เคมิคอลส์  คาดหวังว่าสว่างบ้านปลาอีก 120 หลัง ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดชลบุรี และพร้อมที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มประมงและขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ในน่านน้ำอ่าวไทยบ้านภาคตะวันออกของประเทศ

                การสร้างบ้านปลา เอสซีจี  เคมิคอลส์  เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ หาดงามตา ปลากลับบ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม  และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่ชายฝั่งจนถึงท้องทะเลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เอสซีจี  เคมิคอลส์  ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ และ  และกลุ่มพื้นบ้านเรือเล็กในการจัดการวาง บ้านปลา ในทะเลอันเป็นแหล่งทำมาหากินหลักของกลุ่มประมง เพื่อสร้างเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่จะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดีเช่นเดิม

                    นายธิติพันธ์  วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บริษัท  ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด   กล่าวว่า “ เอสซีจี  เคมิคอลส์  มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม หน้าชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาในแต่ละพื้นที่  เมื่อไม่นานนี้บริษัทได้ส่งทีมวิจัยลงดำน้ำสำรวจบริเวณจุดวางปลาในพื้นที่จังหวัดระยอง  พบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของสัตว์น้ำ พบปะการังและหอยแมลงภู่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ตรงกับสิ่งที่ชาวประมงในพื้นที่ได้บอกเล่าพร้อมกับรอยยิ้มว่ามีปลาชุกชุมมากขึ้นและ สามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น ส่งให้พวกส่งผลให้พวกเขามีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย   การร่วมแรงร่วมใจการสร้างบ้านตาตลอด ปีของ เอสซีจี  เคมิคอลส์  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่ง จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูนำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เมื่อมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สัตว์น้ำต่างๆก็เข้ามาหากินอยู่อาศัยและเติบโตขยายพันธุ์ สมดังชื่อโครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน”