วันที่ 24 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม อาคารศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา MR.CHEN JIANG อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดโครงการ สายเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย” ซึ่งจัดโดยชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา   เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีและความสุนทรีย์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน,สร้างสัมพันธภาพระหว่างชาวไทยและชาวจีนในภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีและความสุนทรีย์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและมีคณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยฯนักเรียนและประชาชนที่สนใจดนตรีจีน เข้าร่วม

 ภายในงานประกอบด้วย การแสดงกลองยาวบูรพาลำพองจากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา    ,การบรรเลงกู่เจิง เพลงบัวพ้นน้ำ”  Guangdong Hakka Zheng music ,การบรรเลงกู่เจิง เพลงเจียงโจวฟู่  [China] ZHU LIN (1975),การบรรเลงผีผา เพลงราชาทิ้งเสื้อเกราะ” Ancient music ,การบรรเลงผีผา เพลงเสียงแห่งความเงียบ” [China] LIU TIANHUA (1929) ,การบรรเลงคู่ กู่เจิงและไวโอลิน    [Germany] CHEN XIAOYONG (1955),การบรรเลงเดี่ยวจะเข้หมู่ เพลงจีนขิมใหญ่” จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา