ที่ห้องประชุมชั้น 8  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประธานในพิธีไหว้ครูของนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560 โดยมีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู   โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ดร.อิสระ สุวรรณบล อดีตผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  พล.ต.ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ รองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี และคณาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนิสิตเข้าร่วม ในพิธีไหว้ครูกว่า 300 คน

ทั้งนี้ยังได้มอบโล่รางวัล President award ให้แก่นิสิตที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 4.00 และรางวัล Dean award ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดอันดับ รองจาก 4.00 ของแต่ละวิชาซึ่งในปีนี้มีนิสิตได้รับรางวัลทั้งสิ้น 115 คน