ที่ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 8 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   ได้จัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อาทิ นายเสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอ.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าร่วม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว จึงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหนองรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 9 รูป เป็นผู้นำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    โดยได้รับความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณะจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างดี