ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บาทหลวง ดร.วีระ ผังรักษ์  เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทร ครบ 81 ปี โดยมี บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนได้แบ่งการจัดงานออกเป็น วันคือวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560โดยในวันที่ 24 มีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีบูชาขอบคุณพระคุณของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ส่วนในค่ำคืนนี้เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ซึ่งมีการแสดงทั้งหมด 15 ชุด โดยมีผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา เพื่อเป็นการขอบคุณพระเป็นเจ้า และพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนที่ทรงปกป้องคุ้มครองและประทานพรต่างๆ ให้แก่โรงเรียนสามารถให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนไทยได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องมาถึง81 ปี  เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้ก่อตั้งโรงเรียนคณะผู้บริหาร  ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ และล่วงลับไปแล้ว บุคลากรสนับสนุน บรรดาผู้ปกครองทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนผู้ปกครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และยังเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง