ที่อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล รองอธิการมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า   ศาสตราจารย์ ชู หงปิง   มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University: WHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในชื่อ“SCGI Master’s Program in Geo-Informatics and Space Technology (under the Supervision of the Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI))”  

             การเปิดตัวหลักสูตรฯ ดังกล่าวถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการสร้างบุคลากรพร้อมใช้และผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  ในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้สอดคล้องบริบทประชาคมโลกซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศและของโลกในอนาคตได้ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลไกหลักตัวหนึ่งที่จะนำไปใช้ผลักดันและกำหนดนโยบายที่สำคัญ ๆ ระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขานี้ร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยอื่น ๆ เช่น internet of things, crowded sensor networks เป็นต้น จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น และนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง

           หลักสูตร SCGI Master Program เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติแบบ Double Degree Program โดยผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ปี  และจะได้ปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยนั่นคือ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น  และมหาวิทยาลัยบูรพา