ที่ Auditorium อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.ชนิสรา  แก้วสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 The 6th Conference in Industrial towards Eastern Economic Corridors (EEC)  ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม  เป็นประจำทุกปี  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งอาจจะนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันได้อีกด้วย โดยมีคณาจารย์นักวิชาการนักวิจัย และนิสิตจากสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก