ที่ห้อง SEABOARD BALLROOM โรงแรมฮิลตัน พัทยา  ตำรวจตรี  มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 27 ปี “ALL FOR ONE ONE FOR ALL 27 th” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และเป็นการแสดงความขอบคุณในมิตรไมตรี ที่ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ให้ท่าเรือแหลมฉบังของพวกเรา บรรลุสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวม และประเทศชาติต่อไป โดยมี   ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกภาคส่วน ผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงาน

จากวันนั้นสู่วันนี้ 27 ปี ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ที่ระยะแรก เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบโครงข่ายการขนส่งต่างๆ โดยนับเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวง ของท่าเรือแหลมฉบัง ในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมลงทุนประกอบการท่าเทียบเรือ สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีบทบาทในการเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก