ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา  นสพ.กษิดิ์เดช   ธีรนิตยาธาร  ประธานบริหารนวัตกรรม บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ  ไบโอเทคโนโลยี จำกัด  และดร.พิสุทธิ์  เลิศวิไล  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  และดร.ทองใส  จำนงการ  ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดยมีการประกวดการแข่งขันCreativity   Innovation ของนิสิตจำนวน 24  ทีม

               ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่  นิสิต นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีเครือข่ายของกิจการขนาดใหญ่เข้ามาให้ความรู้ และให้คำแนะนำ   เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีโอกาสเติบโต และประสบความสำเร็จ  ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยขึ้น  เพื่อทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ 

               ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอดรับนโยบายดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้นิสิตตระหนักและมีความตื่นตัวในการบ่มเพาะวิชาวิสาหกิจเริ่มต้นการบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยัง สามารถนำความรู้ที่ได้  นำไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจสมัยใหม่ได้ อีกด้วย

                 ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา   กล่าวว่า  ทางคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีหลายโครงการที่ดำเนินการอยู่ ตอบสนองนโยบายของรัฐ และของมหาวิทยาลัย   ส่วนใหญ่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จะอยู่แต่ในห้องแลป  มีการสร้าง  การทดลองสิ่งต่างๆ แต่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในดานการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานิสิตด้านการตลาด การประกอบการ  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน ทางคณะจึงมีแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบางรายวิชา เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการในรายใหม่  ให้นิสิตได้เรียนรู้ถึง  Business model  การเจาะตลาด ช่องการสื่อสารกับลูกค้า  การหากลุ่มลูกค้า  โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วย  และทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม Startup Thailand League เป็นการเปิดโอกาสในนิสิตได้นำเสนอโครงการ หรือธุรกิจใหม่ๆแก่นักลงทุน