ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ แล้ว  ท่าเรือแหลมฉบังยังเล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ

               สำหรับการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารนั้น โดยต้องเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยในปีนี้ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ จ้างครูเจ้าของภาษา สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน จำนวน โรงเรียน  ประกอบด้วย1.โรงเรียนบ้านบางละมุง  2. โรงเรียนบ้านนาวัง   3.โรงเรียนบ้านโรงหีบ   4.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต   5. โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม   6.โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  และ 7.โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง รวมเป็นเงินจำนวน 3,150,000 บาท