ที่ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดเสวนา "ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี  ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า" โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข ร่วมในพิธีเปิด  พร้อมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า ผู้บริหารสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคม IEEE  แขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน 

                  นายชาติชาย   ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ด้วยการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตระยะยาว ในพื้นที่ จังหวัด คือ ชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา นั้น จังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น ใน ของ พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและทักษะนานาชาติ เมืองแห่งความสมดุลของสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย กลุ่มเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพระดับโลก ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ่ายไฟให้กับประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 715,773 ราย มีสำนักงานให้บริการในพื้นที่14 แห่ง สถานีจ่ายไฟฟ้า 41 แห่ง และมีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ารวม 3,190 เมกกะวัตต์

                โดยในปีที่ผ่านมา จ.ชลบุรี มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 1,876 เมกกะวัตต์ และคาดการณ์ในช่วงปี 2561-2564 จะมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีถึงร้อยละ 4.77


                 นายเสริมสกุล     คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กล่าวว่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ให้ความสำคัญกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard  มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งในระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รอรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้า ทั้งในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุม ชนเมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) 

 

                    โดยมีแผนงานรองรับ มิติ ได้แก่ มิติที่ รองรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มิติที่ รองรับแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด มิติที่ รองรับแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในเขต EECd และ EECi มิติที่ รองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาสำนักงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการผ่าน Mobile Application 

                  สำหรับการเตรียมพร้อมยกระดับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพไฟฟ้า และด้านการให้บริการ ในพื้นที่โครงการ EEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดโครงการต่างๆ รวม 11 โครงการ ตามแผนงานรองรับทั้ง มิติ วงเงินงบประมาณ 19,318 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ EEC  และช่วยทำให้ประกอบการเกิดการรับรู้ เข้าใจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี