ที่ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน  จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Role and Importance of Space and GEO- Informatics Technology  in Response to Global Situations ” และการสาธิตการทำงานของระบบ Smartphone Positioning  โดยความร่วมมือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา   โดยได้มอบทุนการศึกษากับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุน หลักสูตร SCGI Master Programประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศและอาเซียน 

 

                  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ geo-intelligence ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวทันตามนวัตกรรมสมัยใหม่

                  โดยคาดหวังว่างานดังกล่าวจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ นิสิตและนักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปบริหารจัดการประเทศ ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University: WHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) หรือ Sirindhorn Center for Geo-informatics : SCGI โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. เป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของฝ่ายไทย และสถาบันสารสนเทศวิศวกรรมการสำรวจการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ (State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing–LIESMARS, WHU) มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของฝ่ายจีน 

 

               ขณะที่ Prof. Ruizhi Chen ผู้อำนวยการศูนย์ State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS)  แห่งมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า หลักสูตร SCGI Master program  เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านภูมิสารสนเทศในประเทศจีน  จึงชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตร SCGI Master program นี้จะมีโอกาสที่ดีในสายอาชีพในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสเทศ นับวันยิ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา

 

               ด้าน รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิสุทธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อม เนื่องจากคณะภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นคณะแรกๆ ที่เปิดการเรียนการสอน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น   จึงมั่นใจว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการเติบโตในสาขาวิชานี้ในประเทศไทย  และเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับประเทศไทยในอนาคต