ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งดินดำ หมู่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี  นายนริศ ปาละวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดตัวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งดินดำ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ศรีราชา และชาวบ้านโป่งดินดำ ม.12  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยมี นางรสริน ปิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่งดินดำ ม.12  นางรุ่งฤดี ชื่นชม พัฒนาการอำเภอศรีราชา,นายสมศักดิ์ เกตุวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

 

           ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ศรีราชา ได้คัดเลือกหมู่บ้านโป่งดินดำเข้าร่วมโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ทุนชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง และระดับชุมชน

 

              ภายในงานนอกจะมีการจัดแสดงบูธจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนบ้านโป่งดินดำ ม.12 อาทิ ขนมทองม้วน ,ผ้ามัดย้อม,ผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรด,สบู่สมุนไพรฯลฯ แล้ว ยังมีการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ผลิตสินค้าในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกิจกรรมนั่งรถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนทั้ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และวัดสัจธรรมอุเทนถวาย อีกด้วย