ที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา    จ.ชลบุรี   นายสนธยา  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทางคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่การพัฒนา EEC และผู้ทรงคุณวุฒิมาจากสถาบันการศึกษา ,กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการ(Demand) บุคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอีก ข้างหน้าว่าจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สถาบันการศึกษาวางแผนในการผลิตกำลังคนได้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละปี  และยังเป็นการศึกษาความต้องการด้านสังคม  เพื่อวางแผนในการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ
ภายในการประชุมยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความท้าทายของ Thailand 4.0” โดย ดร.อภิชาต  ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   การดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์    และการแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารการศึกษาในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของการพัฒนา EEC   ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเป็นสำนักเลขานุการในการช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละอุตสาหกรรม  อาทิกลุ่มดิจิตอล มีหาวิทยาลัยศรีปทุม ,กลุ่มพาณิชย์และอุตสาหกรรมการบิน มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ,ยานยนต์สมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ฯลฯ 
 
               อีกทั้งยังได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ EEC เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและการศึกษา โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาลัย EEC เพื่อประสานสร้างบุคลากรและปรับสร้างการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยมี ดร. เสนาะ อูนากูล เป็นประธานการลงนาม