บาทหลวงยอด  เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  คณะผู้บริหาร คณะครูได้เห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่จบการศึกษา ซึ่งทุกคนได้ใช้ความอุตสาหพยายาม เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีความรักความสามัคคีและมีความภาคภูมิใจในสถาบันดาราสมุทร เพื่อให้นักเรียนระลึกในพระคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน  ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ เป็นคนดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป โดยในวันนี้ ได้มอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 304 คน และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 242 คน