ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์   พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราสมุทร พร้อม คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ครู และ นักเรียน ร่วมพิธีการแสดงมุทิตาจิต ฉลองครูนานปี และครูเกษียณ อายุการทำงาน   ประจำปีการศึกษา 2562  ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน เห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอน การเคารพ ครู บาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ ประสาน วิชาความรู้  แด่ ลูกศิษย์ และเพื่อเชิดชูเกียรติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ครู จนเกษียณอายุ การทำงาน ภายในพิธี มีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้นานปี ที่มีอายุการทำงานมากกว่า 10 – 45 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 35 คน ครูใหม่ และ นิสิตฝึกสอน จำนวน 42 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ ครูใหม่  มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครู  ร่วมกันทำงาน พัฒนาการศึกษา  แสดงถึงความสำคัญของ บทบาทหน้าที่ ครู ที่มีต่อลูกศิษย์      ทั้งนี้ตัวแทนครูยังได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อลูกศิษย์และสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วย