ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งเเต่ปีการศึกษา  2502 ตลอดระยะเวลา 59 ปี ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาที่ได้รับรางวัลเรียนดีในแต่ละรุ่นประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

            การจัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี    ตามเกณฑ์ที่กำหนด กระตุ้นให้เพื่อนนักเรียนเอาแบบอย่าง รวมทั้งเกิดความมานะพยายามในการเรียน และมีโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตรและ เป็นขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง

สำหรับปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้รับรางวัลเรียนดี ดังนี้

1. รางวัลเกียรติบัตร Diplomas จำนวน 71 คน  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 3 ที่ได้รับ Certificate 3 ปีการศึกษาติดต่อกัน

2. รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมกลุ่มวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 143 คน ได้แก่ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น แต่ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

3. รางวัลเกียรติบัตร Certificates จำนวน 407 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดตลอดปีการศึกษา  โดยไม่เกินร้อยละ 15  ของจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น