ที่โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ โครงการแหลมฉบังร่วมใจ รักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน มีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

ในวันนี้ ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จึงได้จัดโครงการแหลมฉบังร่วมใจ รักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน โดยมี เครือข่าย ECO Green Network สำนักงานป่าไม่เขตศรีราชา ผู้แทนชุมชน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด สถานประกอบการในนิคมฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) อันมี ปลาตีน 100 ตัว ปูก้ามดาบ 200 ตัว ปูแสม 200 ตัว ปูทะเล ตัวเล็ก กิโล ปลากะพง 2-3 นิ้ว ถุงละ ตัว 100 ถุง แมงดาทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกันปลูกต้นโกงกาง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย