ที่ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และนายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมในพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือการพัฒนางานบริการวิชาการ และการจัดงานวิ่งมาตรฐานระดับโลก  “บางแสนเวิร์ลคลาสมาราธอน ซีรี่ย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา และ นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ลงนามเป็นสักขีพยาน

          มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ เทศบาลเมืองแสนสุข และบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด องค์ความรู้ระหว่างกัน   รวมทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวิ่งมาตรฐานระดับโลก “บางแสนเวิร์ลคลาสมาราธอน ซีรี่ย์” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจากทั่วประเทศและต่างชาติ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับบางแสนให้เป็นเมืองกีฬาระดับโลก