วันที่ 3 พ.ค. 64 ที่ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ โดยมีฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรม และสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดสรรเป้าหมายการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ จำนวน 33,530 คน โดยจะตรวจให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด และตรวจลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ที่มีความเสี่ยงสูง คาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการได้ภายในสัปดาห์นี้