นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ร่วมกับนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บริษัทเอสโซ่ฯ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว สู่ท้องทะเล ในกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

         โดย กิจกรรมนี้ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยความร่วมมือของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ

          โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมที่เคยจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา อาทิ  โครงการปลูกป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง  ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Brain base learning) และปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย