ที่โรงเรียนศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นางสมพร   ฤทธาภรณ์   รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 18     เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน  ฟ้า-แดงเกมส์  2018   ของโรงเรียนศรีราชา  โดยการแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  สร้างเสริมความสามัคคี  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงโดยการเล่นกีฬา  ฝึกฝนการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจนักกีฬา  รู้จักแพ้  รู้จักชนะ  และรู้อภัย   ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนศรีราชา ฟ้าแดงเกมส์   ในครั้งนี้   ได้ทำการแบ่งการแข่งขัน  เป็น 5 สี   ประกอบด้วย สีฟ้า  สีเหลือง  สีแดง สีม่วง และสีเขียว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน