โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเด็กจากราชาสปอ์ต สเตเดียม อะคาเดมี่ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ในด้านกีฬาฟุตบอล  รวม 29 คน ได้แก่  ด.ญ.อจิราภา แก้วบรรจง ด.ช.ทิวากร อาษาสนา ด.ช.ติณณ์ ชูจิตารมณ์ ,ด.ช.ณัฐพงษ์ ทองประ ด.ช.ปุญญพัฒน์ โภคทรัพย์ ด.ช.ชิติพัทธ์ เจคน์ทรงธรรม ด.ช.อัษฎา แสนบุญมา ด.ช.ธนกร เคลือบบุญ ด.ช.ณภัทร จิวะวิโรจน์ ด.ช.เดชปภัช ชมภู ด.ช.ภัทรพงษ์ เดชหนู ด.ช.อภิชา เกิดศรีสุข ด.ช.ณัฐวุฒิ เต่ามณี ด.ช.ปุณณพัฒน์  จันทร์เต็ง ด.ช.เศรษฐพงษ์ จันทร์วิชัย ด.ช.ณภัทร แสงจันทร์ ด.ช.กันต์กวี ไชยรักษ์ ด.ช.ศุภณัฐ โคทนา ด.ช.โชติอนันต์ รมณียกุลธเนศ ด.ช.นนทชา พรมศิริเดช ด.ช.อิทธิพัทธ์ กันสิทธิ์ ด.ช.พศิษฐิ์ ศรีถาวร ด.ช.ทศดล พรมศิริเดช ด.ช.ปดมธินทร์ เกิดโมลี ด.ญ.ชิษณุชา เจตน์ทรงธรรม ด.ช.รชต แก้วประดิษฐ์ ด.ช.อภิภู จันทร์พรหม ด.ช.ชโยดม รอดมา และ ด.ช.รัฐกร แก้วบรรจง   เพื่อเป็นการสร้าแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ