ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายในระดับประถมศึกษาปีที่ ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  และระดับประเทศต่อไป    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งนักเรียนออกเป็น สี  ได้แก่  สีแดง   สีเขียว   สีฟ้า  สีชมพู  สีม่วง และ   สีเหลือง  โดยทำการแข่งขันทั้งหมด 52 รายการ