ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล  ASSUMPTON  CUP ครั้งที่ 2 โดยมี ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  ได้การถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล  ASSUMPTON  CUP  ครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย  โดยกำหนดการจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 2  รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน ปี  และ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  ระหว่างวันที่ 19 – 20  มกราคม พ.ศ. 2562

                   สำหรับทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTON  CUP ครั้งที่ 2    ในครั้งนี้

รุ่นอายุไม่ 8 ปี  มีทั้งหมด 9 ทีม และ รุ่นอายุไม่เกิน 10  ปี มีทั้งหมด  10  ทีม รวมทั้งสิ้น 19 ทีม