ที่สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ดร.สุมิตร  เพชราภิรัชต์   นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิด  การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  Home Running Day”  ครั้งที่ 2  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รวมใจ รวมพลัง จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และจัดเป็นประเพณีสืบต่อไป

               ในการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เดินการกุศล ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นทั่วไปไม่จำกัดเพศ 2. รุ่นครอบครัว 3 คน ประเภทที่ 2  วิ่งมินิมาราธอนการกุศล ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  ได้แก่ 1. รุ่น VIP 2. รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 3. รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย      4. รุ่นนักเรียนหญิง 5. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย และ 6. รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง

                 เส้นทางการเดิน ภายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางการวิ่ง ภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 3,000 คน