ที่ โรงเรียนดาราสมุทรศรีราช บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เป็นประธานให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวนเงิน กว่า 5 ล้านบาท และการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแล้วสิ่งอื่นที่ได้รับคือความสุขทางกาย  ที่แข็งแรง และส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนนักเรียน ครูและ ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งทุกคนในที่นี้มีความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าและชุมชน  โดยแบ่งประเภท คือ วิ่งประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งอาชีพ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และศิษย์เก่า เข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา