ณ สนามสิรินธร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พล ต.ท.เชษฐา  โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี  ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ภารดา   ผู้อำนวยการ คณะภราดา  คณะกรรมการบริหาร  คณะครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ให้การต้อนรับ 
 

นายวัธญญู  เกตุน้อย รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬาสี จุดประสงค์การจัดงาน  ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีนักเรียนทั้งหมด  4,049 คน คุณครู - เจ้าหน้าที่   363 คน  ได้จัดแบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมดให้สังกัด อยู่ในสีต่าง ๆ จำนวน  8  สี    คือ  สีน้ำเงิน  สีเหลือง  สีแดง  สีม่วง  สีชมพู  สีเขียว  สีขาว และสีฟ้า  มาเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย  ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สำหรับการแข่งขันกีฬาในปีนี้แบ่งเป็น การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย การแข่งกีฬาบาสเกตบอลชาย มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  การแข่งกีฬาบาสเกตบอลหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  และกรีฑา ซึ่ง การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562