วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น ที่สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสี ACS Annual Sports Day ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะภราดา คณะกรรมการบริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
          มาสเตอร์ภวังพงศ์ สกุลชัยธนานันท์ หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดมหกรรมกีฬาสี สำหรับมหกรรมกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยได้จัดแบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมดให้สังกัด อยู่ในสีต่าง ๆ จำนวน  8  สี    คือ  สีน้ำเงิน  สีเหลือง  สีแดง  สีม่วง  สีชมพู  สีเขียว  สีขาว และสีฟ้า เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อีกครั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของนักเรียนด้วย ซึ่งในปีนี้นายพิภพ  อ่อนโม้ ศิษย์เก่า ACS 5134 ในนามนักกีฬาอาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬาในครั้งนี้