พระอธิการบุญรอด กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ได้เปิดเผยว่าทางวัดร่วมกับอบต.บ่อวินได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาขึ้นจำนวน 9 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธที่จะได้มาร่วมกันทำบุญ ประเพณีเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณและได้มีการ ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยทางวัดพันเสด็จในจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันที่ 29-30-31กรกฏาคม 2558นอกจาการหล่อทียนพรรษาแล้วยังจัดให้มีการถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้าสำหรับปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 งานทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ช่วยกันรักษา ประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์    มูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูการเข้าพรรษา" คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องงเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3  เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นนี้ว่า "เทียนพรรษา" หรือ "เทียนจำนำพรรษา"พิธีหล่อเข้าเทียนพรรษา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้นโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องตำรา ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไขชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อมีมากพอแล้วจึงทำการหล่อที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลาย มีการประกวดความสวยงามกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง ก่อนถึงวันเข้าพรรษา 1 วัน จะจัดให้มีการฉลองต้นเทียน กลางคืนมีมหรสพ นิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์   ทางวัดพันเสด็จในจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างกุศล หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เพื่อสร้างกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมอธิษฐานจิตให้ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสงบสุข

 

-ชำนาญ  ใจเอื้อ-