ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในความเป็นอยู่และการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนในเขตเทศบาลพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน จึงให้สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ โดยมี อดีตนายกฯ บุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล          และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหา     แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
                 การติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมา
                         - การตรวจสอบซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
                         - การซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล
                        - การซ่อม/ติดตั้งไฟสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
 
 
                                                                                                                                                    ปชส.เทศบาลนครแหลมฉบัง