ที่ห้องประชุมชั้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายมานะ ฉิมฉา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เปิดโครงการประชาชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของอำเภอศรีราชา เกิดการระบาดตลอดทั้งปี ทั้งนอกฤดูกาลและในฤดูกาลระบาด โดยพบ ผู้ป่วยทุกๆ เดือน อาจมีแนวโน้มจะพบการระบาด หนักของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีปัจจัยเอื้อหลาย อย่าง ที่สนับสนุนการแพร่ระบาดของโรค เช่น ภาวะโลกร้อน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของยุงเอง และพฤติกรรมการป้องกันโรคของคนในชุมชน  โดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ปราบปรามยุงลายครั้งใหญ่ในวันที่ สิงหาคม  ที่ตลาดนัดวรกิจ พื้นที่ตำบลบึง วันที่ สิงหาคม ที่ตลาดนัดชากค้อ ตำบลสุรศักดิ์ และตลาดนัดเจ้าพระยา ตำบลหนองขาม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นี้