วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมแถลงข่าว จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะขยายวงกว้างขึ้น อีกทั้งให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดผลงานในด้านอื่นๆ ถ้าการเกษตรของประเทศอีกมากมาย

นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยในขณะนี้ได้ตื่นตัวและมีประชาชนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจหันมานทำการเกษตรมากขึ้นกว่าการทำโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เอาแนวคิดมาปรับประยุกต์ให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด และผนวกกับทางรัฐบาลเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเกษตร จึงได้กำหนดให้จัดงานเกษตรแห่งชาติขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากคัดเลือกและมอบหมายให้สภาคณบดีฝ่ายเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอชื่อต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรแห่งชาติ โดยได้มีการหมุนเวียนไปในทุกๆ ภาคตามลำดับ และในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 - 16 กรกฎาคมนี้ และได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ กรกฎาคม เวลา 15.00  

นายดิเรก ตนพยอม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในปีนี้ ต้องเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" นำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น  เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิตและด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกร เรื่องพันธุ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ รวมทั้งการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิเช่น นิทรรศการชุด "ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก" โดยกรมชลประทาน นิทรรศการชุด "ศาสตร์พระราชานำพาฝนหลวง 4.0" โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นิทรรศการชุด "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากร ดินจากยอดดอย สู่ชายทะเล" ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการหลากหลายที่กล่าวมาแล้ว ผู้เข้าชมงานยังจะได้ชม "ศาสตร์พระราชา" เพื่อชื่นชมพระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพอันน่าอัศจรรย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงงานกว่า 4,000 โครงการ โครงการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรของพระองค์ผ่านศาสตร์พระราชา 48 เรื่องราว รวมทั้งเลือกชมพระราชกรณียกิจผ่านจอสัมผัสขนาดยักษ์ โดยตลอด วันของการจัดงาน จะเป็น วันที่เกษตรกรและประชาชนที่มาเยี่ยมชมงาน จะได้รับสาระความรู้ด้านการเกษตร การดำเนินอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก และยังครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการตามรอยพ่อ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงโชว์ "บัว" ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ รายการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมการเสวนาทางด้านวิชาการ การจัดบูธแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันการประกวดต่างๆ กว่า21 กิจกรรม ที่จะมีการจัดขึ้น