ที่ห้อง Auditorium ชั้น 8 มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา   เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  The 9th ASEAN+ C+I Symposium on Business Management Research  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาพาณิชยศาสตร์  กล่าววัตถุประสงค์ โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ส่วนสัมมนาวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นครั้งที่ 7  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และเพื่อสร้างความมั่นคง เข็มแข็งของกลุ่มสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ และยังร่วมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  สิ่งสําคัญคือ คนไทยต้องมีความพร้อม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมไปสู่ คนไทย 4.0”  

        สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาระดับชาติครั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำของการศึกษาวิจัย ทางด้านบริหารธุรกิจในทุกสาขาวิชา ระหว่างนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัยชาวไทย และนักวิจัยชาวต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แก่สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย  อาทิเช่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์คณะบัญชีการจัดการฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎุอุบลราชธานี,  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา,  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ และ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

         ทั้งนี้ยังมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษจาก คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  หลังจากนั้นไดเเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าของโรงเรียนประชารัฐ และกลุ่มธุรกิจการค้าที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ให้การสนับสนุนแนะนำการดำเนินการส่งเสริมการขายอีกด้วย