ที่โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ได้นำคณะ รอง ผวจ.ทีมประชาสัมพันธ์จ.ชลบุรี และ สวท.ชลบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯพบสื่อฯจ.ชลบุรี" เพื่อเป็นการพบปะกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูล และหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดโดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 80 คน

โดยนายภัครธรณ์ ยังได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor EEC) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ EASTERN ASEABOARD ที่เคยเกิดในภาคตะวันออก ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญคือเป็นฐานสะสมการลงทุนและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและได้กำหนดเป้าหมายไว้ ระยะ คือระยะสั้น ปี เตรียมพร้อมการพัฒนา โครงการหลัก ได้แก่ การประกาศนโยบายเมืองการบินภาคตะวันออก จัดการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์พัฒนา ท่าเรือและพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

ส่วนการพัฒนาเพื่อรองรับแผน EEC ได้จัดทำการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สนามบิน รถไฟรางคู่เชื่อม ท่าเรือเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และการสร้างเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่ง EEC จะเป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ให้ประเทศสร้างรายได้ให้พร้อมรับที่จะดูแลสังคมสูงวัยและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ประกอบกับต้องสร้างความเข็มแข็งให้รับกับสังคมไทย 4.0 และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่จะต้องเดินตามแนวทางนี้

โดยปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ดังกล่าว และทั้งหมด ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนงบประมาณแล้ว แต่การพัฒนาที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่สอดรับกับมาตรฐาน ก็ต้องปรับ โดยการพัฒนา EEC จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน รัฐบาลจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งทางด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2560
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไป จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันให้โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต